Šaudymo varžybų nuostatai

2019-08-04

 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO  MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA

STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

VARŽYBOS, VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

 

Stendinio šaudymo varžybos „MŽD TAURĖ

Kėdainių raj.  Daukšių kaimas, šaudykla.

2019 m. rugpjūčio 24  d.

Dalyvių registracija 8.00 val.

Varžybų pradžia 9.00  val.

 

DALYVAVIMAS

 

                      Šaudymo varžybos rengiamos Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos nariams. Komandą sudaro vieno medžiotojų klubo - būrelio   šauliai – medžiotojai (kandidatai į klubo narius). Rezultatai užskaitomi penkių geriausių šaudžiusių šaulių.

Iki 2019 m. rugpjūčio 20 d.  , turi būti pateikiamos kiekvieno klubo paraiškos. Paraiškoje turi būti nurodytas šaulio vardas ir pavardė, atskirai pažymėti veteranai (asmenys sulaukę 60 metų ir daugiau). Išankstinę dalyvių registraciją vykdo medžioklės žinovė Jovita Bielskienė. Paraiškas galima teikti elektroniniu paštu: mzdjovita@gmail.com

                      Būreliams bei klubams nepriklausantys medžiotojai  jungiasi į atskirą komandą. Varžybų metu komandos sudėties keisti negalima. Vieno šaulio startinis mokestis 10 eurų. (Lėkšteles varžybų metu tiekia Kėdainių rajono MŽD).

                      Stendinio šaudymo varžybos organizuojamos tikslu:

·        suburti rajono medžiotojus, jų šeimų narius;

·         išaiškinti geriausius šaulius;

·        suteikti galimybę medžiotojams kelti šaudymo įgūdžius juos pritaikant medžioklėje;

·        išaiškinti taikliausiai šaudančius šaulius klubuose (būreliuose);

·        išaiškinti taikliausias komandas.

 

VARŽYBŲ TVARKA

 

Varžybose bus vadovaujamasi F.I.T.A.S.C patvirtintomis kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybų taisyklėmis. Šauliai varžybose šaudo savo asmeniniais   šautuvais, kuriems jų vardu išduotas leidimas naudoti šiuos ginklus. Dalyvaudami varžybose vienos šeimos nariai gali šaudyti tuo pačiu medžiokliniu ginklu.

 

       ŠAUDYMO TVARKA

 

Dalyvių starto laikas ir šaudymo eiliškumas nustatomas sekančia tvarka:

Savo starto laiką dalyviai turi sekti starto protokole. Bus paruoštos dvi šaudymo aikštelės, po 4 mašinėles. Vienu metu šaudys dvi grupės. Pagal jūsų pateiktus sąrašus, eilės tvarka po vieną šaulį iš pateikto sąrašo bus įtraukiami visi šauliai. Kiekvienoje grupėje bus tik po vieną komandos narį, kol bus iš ko sudaryti skirtingas komandas. Visi norintys šaudyti, neužsiregistravę laiku ir neįtraukti į sąrašus iki 2019m. rugpjūčio 20 d.,  šaudys  pabaigoje po visų dalyvių. Komandų sudėtis nebus keičiama.

Šaudymo tvarka: lėkštučių skaičius - 50. Šaudymo vietų skaičius – 5. Taikinių paleidimo mašinėlės – 4. Laiko limitas - 35 minutės. Lėkštelės pataikymas - 1 taškas. Pavieniai taikiniai mašinėlėms bus paskirstyti bet kokia tvarka. Kiekvieno dupleto pirmasis taikinys bus paleistas iš tos pačios mašinėlės, kaip ir paskutinis taikinys prieš tai šovusiam šauliui. Į šaudymo aikštelę, pagal iš anksto sudarytas komandas kviečiami  šeši šauliai. Šauliai iš vienos šaudymo  vietos į kitą vietą pereinama tik po to, kai visi šauliai baigia šaudyti toje vietoje. Šautuvo padėtis taikinio prašymo metu yra laisva , prie peties arba ne. Po šaulio pareikalavimo lėkštelės turi būti paleistas trijų sekundžių laikotarpių. Šaulys surinkęs daugiausiai taškų tampa nugalėtoju. Finalo nebus. Jeigu šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje pirmas tris vietas užėmę dalyviai surenka vienodai taškų, skiriamas „persišaudymas“ į porinius taikinius iki pirmo nepataikymo. Šaudymo vietas parenka vyr. teisėjas. Klubams – būreliams surinkusiems vienodai taškų,  skiriamas ,,persišaudymas“. Šaudys kiekvieno būrelio penki geriausi komandos šauliai į porinius taikinius. Rezultatai skaičiuojami atšaudžius vieną langą. Komanda surinkusi daugiausiai taškų tampa nugalėtoja, mažiausiai - iškrenta. Jei surenkama vienodai taškų, daugiausiai taškų surinkusios komandos pereina į kitą langą ir t.t. ... iki bus išaiškintas nugalėtojas. Šaudymo vietas parenka vyr. teisėjas. Užregistravus rezultatus protokole ir jame pasirašius, šaudžiusiems medžiotojams bei teisėjams – pretenzijos dėl rezultatų nebepriimamos.

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

1.     Šaudymo aikštelėje gali būti tik šauliai ir teisėjai.

2.     Šaunamieji ginklai į aikštelę įsinešami tik tam skirtuose dėkluose.

3.     Bet kokie veiksmai su ginklu atliekami gavus teisėjo nurodymus ir komandas.

4.     Šaudymo aikštelėje šautuvo vamzdžiai gali būti nukreipti tik į taikinį arba šaudymo kryptimi aukštyn ar žemyn.

5.     Žiūrovai bei kiti varžybų dalyviai, kurie tuo metu nedalyvauja šaudyme, gali būti tik už šaulius skiriančios juostos.

6.     Atsakingas už saugaus elgesio reikalavimus varžybų metu -  Lionius Stanevičius.

7.     Atsakingas už šaudyklos įrengimų techninę būklę treniruočių ir varžybų metu – šaudyklos vadovas Irmantas Stanevičius.

8.     Prieš varžybas dalyviai susipažįsta su saugaus elgesio šaudykloje reikalavimais ir pasirašo saugaus elgesio instruktavimo žurnale.

9.     Šauliai, teisėjai ir personalas turi nešioti saugos akinius, turi būti su klausą saugančiomis priemonėmis.

Visų tipų šautuvai privalo būti be diržų.

 

Dalyviai diskvalifikuojami jei:

·        nesilaiko saugaus elgesio taisyklių reikalavimų;

·        yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų;

·        kitaip trukdo varžybų eigą.

 

TEISĖJAI

 

Varžybų vyr. teisėjas  Lionius Stanevičius.

Varžybų teisėjai – Klubų – būrelių vadovai ir paskirti atsakingi medžiotojai.

                     

 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS

 

Kėdainių raj. MŽD  valdyba

Esant būtinybei varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.