Įstatų pakeitimo projektas - 2 lapas (Tęsinys)

2019-05-30

7.7. Draugijos pirmininkas vadovaudamas Draugijai atlieka šias funkcijas:

                      7.7.1. koordinuoja Draugijos veiklos programas, kontroliuoja jų įgyvendinimą, numato pagrindines Draugijos medžioklės ir mėgėjiškos žvejybos strategijos kryptis;

                      7.7.2. veikia Draugijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Draugijos vardu;

                      7.7.3. vadovauja Draugijos valdybos darbui;

                      7.7.4. atstovauja Draugijos ir jos narių interesus teismuose, valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

                      7.7.5. priima ir atleidžia etatinius darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

                      7.7.6. rūpinasi Draugijos etatinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

                      7.7.7. atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas, tvarko kreditus;

                      7.7.8. siūlo Draugijos valdybos posėdžių darbotvarkes, jų nutarimų projektus;

                      7.7.9. tvarko Draugijos narių sąrašą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys.

                      7.7.10. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą.

                      7.7.11. atsako už duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą juridinių asmenų registrui.

                  

VIII skirsnis. Revizijos komisija

8.1. Draugijos ūkinei bei finansinei veiklai kontroliuoti sudaroma 3 narių revizijos komisija. Revizijos komisijos narius keturių metų laikotarpiui renka Draugijos visuotinis narių susirinkimas.

8.2. Revizijos komisija:

                      8.2.1. iš savo narių renka pirmininką ir sekretorių;

                      8.2.2. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Draugijos valdybos, etatinės tarnybos ūkinę bei finansinę veiklą, finansinės ir ūkinės drausmės laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę;

                      8.2.3. už savo veiklą atsiskaito Draugijos visuotiniam narių susirinkimui.

8.3. Revizijos komisijos nariais negali būti Draugijos samdomi etatiniai darbuotojai ir Draugijos renkamų organų nariai.

 

                                           IX skirsnis. Draugijos turtas ir lėšos

9.1. Draugijai priklauso kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, įsigytas jos lėšomis ar kitu teisėtu būdu: pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, kitas turtas reikalingas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

9.2. Draugijos lėšas sudaro:

                      9.2.1. narių stojamieji, metiniai ir tiksliniai mokesčiai;

                      9.2.2. fizinių ir juridinių asmenų bei fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ar turtas;

                      9.2.3. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

                      9.2.4. Lietuvos ir užsienio fondų tiksliniai asignavimai;

                      9.2.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;

                      9.2.6. pelno dalis iš Draugijos įsteigtų juridinių asmenų veiklos;

                      9.2.7. gautos pajamos iš medžioklės ir žvejybos;

                      9.2.8. pagal testamentą tenkantys palikimai;

                      9.2.9. parama bei labdara gauta Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                      9.2.10. kitos teisėtai gautos lėšos.

9.3. Lėšoms, gautoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų panaudoti turi būti sudaroma lėšas suteikusių institucijų patvirtinta sąmata. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudojimo išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.

9.4. Draugijos lėšos, gautos kaip parama, taip pat pagal testamentą naudojamos labdaros (paramos) davėjo ar testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai.

 

 

X skirsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

10.1. Visi Draugijos skelbimai, pranešimai bei kita vieša informacija, su kuria reikia supažindinti Draugijos narius ar kitus suinteresuotus asmenis, paskelbiama Draugijos internetiniame tinklapyje www.kedmzd.lt bei papildomai paskelbiama Kėdainių rajono laikraštyje.

10.2. Draugijos visuotinio narių susirinkimo, Draugijos valdybos ir kiti sprendimai, su kuriais reikia supažindinti Draugijos narius ir kitus suinteresuotus asmenis išsiunčiami registruotu laišku arba su jais supažindinama pasirašytinai.

10.3. Apie Draugijos veiklos pabaigą (reorganizavimą, likvidavimą) ar pertvarkymą skelbiama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

XI skirsnis. Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

11.1. Draugija gali steigti filialus ar atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Draugijos valdyba.

11.3. Filialai ir atstovybės veikia pagal Draugijos valdybos patvirtintus nuostatus.

11.4. Filialui, atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės vadovas - pirmininkas. Filialų, atstovybių pirmininkus renka ir atšaukia Draugijos valdyba.

11.5. Filialų, atstovybių veikla nutraukiama Draugijos valdybos sprendimu.

 

XII skirsnis. Įstatų keitimo tvarka

12.1. Draugijos įstatai keičiami, kai atsiranda šios sąlygos:

                      12.1.1. keičiasi ar papildomi Draugijos veiklos tikslai;

                      12.1.2. keičiamas Draugijos pavadinimas;

                      12.1.3. atsiranda naujas Draugijos valdymo organas arba keičiasi jo pavadinimas;

                      12.1.4. pasikeičia Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kuriame numatyta sąlyga pakeisti pagal asociacijų įstatymą iki įstatymo įsigaliojimo įsteigtų juridinių asmenų įstatus;

                      12.1.5. atsiranda kitos sąlygos, kai įstatuose įrašytos normos akivaizdžiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams.

12.2. Priimti ar keisti Draugijos įstatus turi teisę Draugijos visuotinis narių susirinkimas.

12.3. Pakeisti Draugijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 

XIII skirsnis. Draugijos veiklos pabaiga ir pertvarkymas

13.1. Draugija pertvarkoma arba jos veikla nutraukiama (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

13.2. Draugija pertvarkoma arba jos veikla nutraukiama Draugijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkimo dalyvavusių narių balsų dauguma.

13.3. Draugijos visuotinis narių susirinkimas, nutaręs nutraukti Draugijos veiklą, paskiria likvidatorių, kuris be kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytų pareigų, privalo:

                      13.3.1. įstatymų nustatyta tvarka viešai paskelbti apie Draugijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Draugiją bei savo duomenis;

                      13.3.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

                      13.3.3. perduoti likusį Draugijos turtą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;

                      13.3.4. sudaryti Draugijos likvidavimo aktą, kuriame aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

                      13.3.5. perduoti saugoti dokumentus Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

                      13.3.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Draugijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Draugijai išregistruoti.

13.4. Po likvidavimo likęs Draugijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Draugijos narių reikalavimus dėl Draugijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo mokesčio, iki Draugijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Draugijos visuotinis narių susirinkimas, priėmęs sprendimą dėl Draugijos pabaigos.

 

 

Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų Draugijos įstatai priimti Draugijos visuotiniame narių susirinkime 2019 m. gegužės 31 dieną.

 

Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų Draugijos įstatai pasirašyti 2019 m. gegužės 31 dieną.