Įstatų pakeitimo projektas - 1 lapas (Pradžia)

2019-05-30

Projektas    2019.05.29d. redakcija.

KĖDAINIŲ RAJONO MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA

Dotnuvos gatvė Nr.4, Kėdainiai, 57177

Įmonės registravimo kodas 193219644

Duomenys saugomi Kauno apskrities įmonių registro centre

 

ĮSTATAI

 

I skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugija (toliau– Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

1.2. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

1.3. Pagal savo prievoles Draugija atsako savo turtu, Draugijos nariai neatsako už Draugijos prievoles.

1.4. Draugija turi atsiskaitomąją (ąsias) sąskaitą (as) kredito įstaigoje (ose), antspaudą.

1.5. Draugija gali turėti savo vėliavą, logotipą ir kitus simbolius.

1.6. Draugijos veiklos laikotarpis neribotas.

1.7. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.8. Draugijos buveinė yra adresu: LT 57177 Kėdainiai, Dotnuvos gatvė Nr.4.

 

II skirsnis. Draugijos tikslai, veiklos sritys ir rūšys

2.1. Svarbiausi Draugijos tikslai:

                      2.1.1. vienyti medžiotojų ir žvejų asociacijas, pavienius medžiotojus ir žvejus bei koordinuoti jų veiklą;

                      2.1.2. ugdyti taurų medžiotojų ir žvejų požiūrį į gamtą, saugoti, gausinti ir reguliuoti laukinių žvėrių, paukščių ir žuvų išteklius, rūpintis populiacijų struktūromis, produktyvumu, sąveika su aplinka, ekologine pusiausvyra;

                      2.1.3. puoselėti medžioklės ir žvejybos kultūrą bei tradicijas, kelti medžiotojų ir žvejų kvalifikaciją.

2.2. Siekdama šių tikslų, Draugija:

                      2.2.1. organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais ir žvejais mokymą, ruošia medžiotojus selekcininkus.

                      2.2.2. atstovauja ir gina Draugijos narių klubų, būrelių, medžiotojų ir žvejų interesus santykiuose su valstybės, savivaldybės institucijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei fiziniais asmenimis, sprendžia bendrus visiems Draugijos nariams rūpimus klausimus.

                      2.2.3. organizuoja medžioklės ir žvejybos trofėjų apžiūras ir parodas, medžioklinių šunų lauko bandymus ir parodas, dalyvauja tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose;

                      2.2.4. įstatymų nustatyta tvarka steigia juridinius asmenis, kurie savo veiklą organizuoja ir už ją atsako įstatymų nustatyta tvarka;

                      2.2.5. organizuoja prekybą medžioklės, žvejybos, turizmo ir kitomis prekėmis;

                      2.2.6. išduoda ir tęsia Draugijos nario pažymėjimus, leidimus ir bilietus;

                      2.2.7. rengia medžiotojų ir žvejų varžybas, konferencijas, šventes, sąskrydžius;

                      2.2.8. organizuoja saugaus elgesio, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių medžioklėje patikrinimus;

                      2.2.9. teikia institucijoms, priimančioms medžioklę ir žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus dėl šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

                      2.2.10. dalyvauja valstybės institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių darbe ir siūlo į jas savo atstovus;

                      2.2.11. veda ir tvarko Draugijos narių sąrašą ir apskaitą;

                      2.2.12. rengia medžioklinio sportinio šaudymo, kastingo bei žūklės varžybas.

2.3. Draugijos veiklos rūšys:

                      2.3.1. Sportinė ar mėgėjų medžioklė bei su ja susijusi veikla (93.19.10)

                      2.3.2. Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja susijusi veikla (93.19.20)

                      2.3.3. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29)

                      2.3.4. Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51)

                      2.3.5. Sporto įrangos nuoma (77.21.40)

                      2.3.6. Kita naujų mažmeninė prekių prekyba specializuotose parduotuvėse (47.78)

                      2.3.7. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20)

2.4. Vykdydama šią veiklą ir siekdama įgyvendinti savo tikslus, Draugija glaudžiai bendradarbiauja su mokslo, aplinkos apsaugos, savivaldos institucijomis, miškų, žemės ūkio, jaunimo, sporto ir kitomis institucijomis bei organizacijomis.

III skirsnis. Draugijos nariai, jų pareigos ir teisės

3.1. Draugijos nariais gali būti:

                      3.1.1. Juridiniai asmenys: medžiotojų ir žvejų klubai ar būreliai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka įsiregistravę Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Jų įstatuose numatyti pagrindiniai veiklos tikslai, teisės ir pareigos neturi prieštarauti Draugijos pagrindiniams veiklos tikslams, bei narių teisėms ir pareigoms.

                      3.1.2. Fiziniai asmenys:

                      Medžiotojai, kuriems yra sukakę 18 metų.

                      Žvejai, kuriems yra sukakę 14 metų (nepilnamečiai priimami į Draugijos narius tik tėvams ar globėjams raštiškai sutikus)

3.2. Naujus narius į Draugiją priima, o esamus iš jos šalina Draugijos valdyba šių įstatų nustatyta tvarka.

3.3. Draugijos narių pareigos:

                      3.3.1. Draugijos narys privalo laikytis šių įstatų, dalyvauti Draugijos veikloje, vykdyti Draugijos organų nutarimus;

                      3.3.2. aktyviai dalyvauti gamtosaugos veikloje, puoselėti Lietuvos gamtą ir jos fauną, visur ir visada garbingai reprezentuoti Draugijos vardą;

                      3.3.3. laikytis aplinkos apsaugos ir kitų medžioklę bei žvejybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

                      3.3.4. laiku mokėti nario mokestį ir tikslines įmokas.

                      3.3.5. pasikeitus Draugijos nario juridiniam statusui ar rekvizitams, per 10 dienų nuo šių pakeitimų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos, privalo apie tai raštu informuoti Draugijos valdyba.

3.4.  Draugijos nariai turi tokias turtines ir neturtines teises:

                      3.4.1. dovanoti ar kitaip perleisti Draugijai jam nuosavybės teise priklausantį turtą;

                      3.4.2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka gauti likviduojamos Draugijos turto dalį;

                      3.4.3. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;

                      3.4.4. rinkti Draugijos valdymo organus ir deleguoti savo pasiūlytą atstovą į Draugijos valdymo organus;

                      3.4.5. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;

                      3.4.6. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;

                      3.4.7. kreiptis į teismą dėl Draugijos visuotinio narių susirinkimo ar kito organo sprendimų nuginčijimo;

                      3.4.8. bet kada išstoti iš Draugijos (tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami);

                      3.4.9. gauti padėkas, diplomus, prizus ir kitus paskatinimus bei apdovanojimus;

                      3.4.10. kitas teisės aktuose ir Draugijos įstatuose nustatytas teises.

                      3.4.11. užimti bet kurias skiriamas ar renkamas pareigas Draugijoje, išskyrus šiuose įstatuose draudžiamus atvejus.

3.5. Už nuopelnus Draugijai medžiotojams ir žvejams gali būti suteiktas Garbės medžiotojo ar Garbės žvejo vardas. Nusipelnę Draugijai asmenys gali būti teikiami apdovanoti LMŽD „Medeinės" ar „Patrimpo" medaliais, „šv. Huberto ordinu“   ir kitais apdovanojimais.

3.6.  Draugijos narys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti ir atlikti kitus teisinius veiksmus arba su juo sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį.

3.7. Draugijos nariams, nevykdantiems šių įstatų reikalavimų, taip pat už draugiją diskredituojančią veiklą, taikomos šios poveikio priemonės: svarstymas valdyboje, įspėjimas, narystės sustabdymas, pašalinimas iš Draugijos.

 

IV skirsnis. Draugijos narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš Draugijos tvarka bei sąlygos

4.1. Nauji Draugijos nariai į Draugiją priimami laisvanoriškumo pagrindu.

4.2. Draugijos narių skaičius ne mažiau kaip trys nariai.

4.3. Į Draugiją naujus narius priima ar esamus pašalina, taip pat sustabdo jų narystę bei taiko visuomeninio poveikio priemones Draugijos valdyba. Nauji nariai priimami į Draugiją arba esami pašalinami, jeigu už tai balsavo 2/3 Draugijos valdybos narių.

4.4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys tapti Draugijos nariais, raštu pateikia prašymą Draugijos valdybai. Pageidaujantys tapti Draugijos nariais ir padavę prašymą priimti į Draugijos narius, turi būti susipažinę su šiais įstatais. Juridiniai asmenys turi pateikti savo valdymo organo sprendimą įstoti į Draugiją.

4.5. Sprendimą dėl naujo Draugijos nario priėmimo ar atsisakymo priimti Draugijos valdyba priima per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

4.6. Draugijos narys bet kada gali išstoti iš Draugijos raštu pateikęs prašymą Draugijos valdybai. Jeigu per 3 mėnesius asmuo, padavęs prašymą apie priimtą sprendimą nėra informuojamas, laikoma kad jo prašymas patenkintas.

4.7. Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos jeigu:

                      4.7.1. nesilaiko Draugijos įstatų, kitų teisės aktų reikalavimų;

                      4.7.2. nevykdo Draugijos visuotinio narių susirinkimo ir kitų valdymo organų sprendimų;

                      4.7.3. nustatytu laiku nesumoka nario mokesčio ar kitų tikslinių įmokų;

                      4.7.4. vykdo veiklą, kuri nesuderinama su Draugijos įstatais bei tikslais;

                      4.7.5.  jo veikla kenkia Draugijai.

4.8. Klausimą dėl Draugijos nario šalinimo sprendžia Draugijos valdyba. Sprendimas dėl to turi būti priimtas per 30 dienų nuo šių įstatų IV skirsnio 4.7. punkte išvardintų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

4.9. Nesutikdamas su Draugijos valdybos sprendimu pašalinti jį iš Draugijos narių, Draugijos narys turi teisę per 10 dienų, nuo sprendimo gavimo dienos, tokį Draugijos valdybos sprendimą apskųsti Draugijos visuotiniam narių susirinkimui. Kol nagrinėjamas skundas, Draugijos valdybos sprendimas dėl Draugijos nario pašalinimo nevykdomas, tačiau jo narystė Draugijoje sustabdoma.

Draugijos nario pašalinimo klausimas sprendžiamas visuotiniame Draugijos susirinkime slaptu balsavimu.

V skirsnis. Draugijos visuotinis narių susirinkimas

5.1. Draugijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

5.2. Draugijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip po 4 mėnesių pasibaigus finansiniams metams, Draugijos valdybos nustatytu laiku. Neeilinis susirinkimas turi būti šaukiamas reikalaujant Draugijos valdybos arba ne mažiau kaip pusei Draugijos narių.

5.3. Draugijos visuotinį narių susirinkimą sušaukia ir organizuoja Draugijos valdyba.

5.4. Draugijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Draugijos narys ar Draugijos valdyba.

5.5. Apie šaukiamą Draugijos visuotinį narių susirinkimą turi būti viešai paskelbta Draugijos internetiniame tinklapyje www.kedmzd.lt , Kėdainių rajono dienraštyje ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo. Pranešime (kvietime) turi būti nurodyta: susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė.

5.6. Draugijos visuotinis narių susirinkimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimų darbotvarkėje neskelbtais klausimais.

5.7. Draugijos visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2  Draugijos narių.

5.8. Draugijos visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.9. Draugijos visuotinis narių susirinkimas:

                      5.9.1. priima ir keičia Draugijos įstatus;

                      5.9.2. slaptu balsavimu keturių metų laikotarpiui renka Draugijos pirmininką ir jį atšaukia;

                      5.9.3. slaptu balsavimu renka Draugijos valdybą keturių metų laikotarpiui ir ją atšaukia;

                      5.9.4. atviru balsavimu keturių metų laikotarpiui renka revizijos komisiją ir ją atšaukia;

                      5.9.5. nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį, kasmetinių narių mokesčių, tikslinių bei kitų įmokų dydį ir mokėjimų tvarką;

                      5.9.6. tvirtina Draugijos finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitą;

                      5.9.7. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

                      5.9.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

                      5.9.9. tvirtina Draugijos valdybos ir revizijos komisijos ataskaitą;

                      5.9.10. priima sprendimus stoti į asocijuotas medžiotojų ir žvejų organizacijas ar kitas giminingas organizacijas;

                      5.9.11. priima Draugijos veiklos programą;

                      5.9.12. tvirtina Draugijos valdymo organų apmokėjimo už darbą tvarką ir dydį.

5.10. Draugijos visuotinis narių susirinkimas nagrinėja kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta Draugijos valdymo organų kompetencijai.

5.11. Draugijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Draugijos narių. Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai ir nutarimai (išskyrus sprendimus dėl įstatų priėmimo ir pakeitimo bei dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) laikomi priimtais jeigu balsuojant balsų "už" buvo daugiau negu "prieš". Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl įstatų priėmimo ir pakeitimo bei dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Draugijos visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.

5.12. Jeigu Draugijos visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja Draugijos narių.

5.13. Draugijos visuotinis narių susirinkimas turi būti protokoluojamas.

 

VI skirsnis. Draugijos valdyba

6.1. Draugijos valdybą sudaro 19 narių. Valdyba yra kolegialus valdymo organas.

6.2. Draugijos valdyba vykdo šias funkcijas:

                      6.2.1. užtikrina Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

                      6.2.2. tvirtina Draugijos valdybos darbo reglamentą;

                      6.2.3. šaukia ir organizuoja Draugijos visuotinius narių susirinkimus, ruošia jų darbotvarkę bei klausimų sprendimų projektus;

                      6.2.4. iš savo narių tarpo, Draugijos pirmininko teikimu, renka Draugijos valdybos pirmininko pavaduotoją  ir sekretorių.

                      6.2.5. atsiskaito už ataskaitinius metus, pateikia metinį finansinį ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, padarydama pranešimą metiniame Draugijos visuotiniame narių susirinkime;

                      6.2.6. siekdama įgyvendinti šių įstatų II skirsnyje numatytus tikslus formuoja Draugijos medžioklės ir mėgėjiškos žvejybos strategiją.

                      6.2.7. kaupia, analizuoja duomenis apie medžiojamąją fauną ir žuvis, taip pat apie jų sumedžiojimą ir sužvejojimą;

                      6.2.8. tvirtina Draugijos veiklos pagrindines kryptis, Draugijos narių apdovanojimų nuostatus;

                      6.2.9. nustato Draugijos etatinės tarnybos struktūrą, etatinių darbuotojų skaičių, jų funkcijas, tvirtina pareiginius nuostatus, atlyginimų fondą;

                      6.2.10. tvirtina Draugijos vėliavos, logotipo ir kitų simbolių pavyzdžius;

                      6.2.11. ruošia ir publikuoja leidinius,  metodinę literatūrą;

                      6.2.12. teikia valdžios ir valdymo institucijoms siūlymus jų rengiamiems teisės aktams gyvūnijos apsaugos, medžioklės ir mėgėjiškos žvejybos klausimais;

                      6.2.13. steigia Draugijos filialus ir atstovybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ir tvirtina jų nuostatus;

                      6.2.14. teikia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai pasiūlymus dėl Garbės medžiotojo ir Garbės žvejo vardų suteikimo, apdovanojimo medaliais ir ordinais Draugijos nariams;

                      6.2.15.  priima sprendimą pakeisti Draugijos buveinės adresą.

                      6.2.16. planuoja ir tvirtina Draugijos pajamas ir išlaidas.

6.3. Į balsavimo sąrašą įtrauktų kandidatų skaičius turi būti didesnis, negu numatyta išrinkti Draugijos valdybos narių. Iškelti kandidatai į valdybos narius įrašomi į rinkimų biuletenius, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 1/10 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų.

6.4. Pirma laiko atsistatydinus valdybos nariui, likusiai kadencijos daliai naujas  narys renkamas artimiausiame Draugijos visuotiniame narių susirinkime.

6.5. Draugijos valdybos posėdis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Draugijos valdybos posėdį šaukia pirmininkas ir pateikia darbotvarkę valdybos nariams prieš savaitę.

6.6. Neeiliniai posėdžiai šaukiami nutarus pusei valdybos narių, taip pat revizijos komisijos reikalavimu.

6.7. Draugijos valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių narių.

6.8. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Draugijos valdybos pirmininko balsas, o jam nedalyvaujant - pirmininkaujančiojo balsas.

6.9. Draugijos valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo Draugijos valdybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius ne vėliau kaip per 7 dienas pasibaigus posėdžiui.

 

VII skirsnis. Draugijos pirmininko įgaliojimai, jo rinkimo tvarka ir funkcijos

7.1. Draugijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Draugijos pirmininkas kartu yra ir Draugijos valdybos pirmininkas. Draugijos pirmininką renka Draugijos visuotinis narių susirinkimas keturių metų laikotarpiui.

7.2. Iškeltas į Draugijos pirmininkus kandidatas įrašomas į rinkimų biuletenius, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių narių.

7.3. Draugijos pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė Draugijos narių, dalyvavusių susirinkime.

7.4. Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės susirinkime dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriam teikiami du kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinio balsavimo metu surinko daugiau balsų.

7.5. Jeigu Draugijos pirmininkas atsistatydina ar dėl kitų priežasčių negali eiti savo pareigų, jo pareigas valdybos sprendimu eina Draugijos valdybos paskirtas pirmininko pavaduotojas, o artimiausiame Draugijos visuotiniame narių susirinkime renkamas naujas Draugijos pirmininkas, likusiam kadencijos laikui.

7.6. Blogai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs šiuos įstatus Draugijos pirmininkas, pavaduotojas ar valdybos narys gali būti atšauktas iš pareigų nesibaigus kadencijai Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu balsų dauguma.