STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBOS "TAURO RAGO TAUREI LAIMĖTI" ANYKŠČIUOSE

2013-09-13

 

Patvirtinta Lietuvos medžiotojų  ir žvejų draugijos

tarybos 2013 06 12 posėdyje, protokolo Nr.14

 

Šaudymo varžybų

Lietuvos medžiotojų  ir žvejų draugijos „Medžioklės rago“ taurei laimėti

 

N  U  O  S  T  A  T  A  I

 

1. Bendrosios nuostatos

 

     Siekdama atnaujinti ir tęsti senas medžiotojų tradicijas Lietuvos medžiotojų  ir žvejų draugija kasmet rengia Draugijos narių medžioklinio sportinio šaudymo komandines - asmenines varžybas, kuriose gali dalyvauti visų Draugijos juridinių narių komandos. Komandas sudaro juridiniai Draugijos nariai. Jose gali dalyvauti Draugijos nariai, turintys galiojantį leidimą ginklo laikymui bei galiojantį medžiotojo bilietą. Vienas juridinis narys gali sudaryti ir deleguoti į varžybas ne daugiau kaip dvi komandas. Komandą sudaro trys nariai. 

 

 

2. Tikslas ir uždaviniai

 

     Populiarinti šaudymą į judančiu, skriejančius ir stovinčius taikinius, kelti Draugijos narių medžioklės kultūrą, ugdyti medžiotojų šaudymo įgūdžius, meistriškumą ir išaiškinti taikliausius šaulius.

 

3. Vieta, laikas, organizavimas

 

     Varžybos vyksta Kauno medžiotojų sąjungos šaudykloje (Kaunas, Didžioji g. 77) arba kitoje Draugijos tarybos numatytoje vietoje kasmet rugsėjo mėnesį.

     Varžybų organizavimo ir vedimo darbą atlieka organizacinė komisija, susidedanti iš pirmininko ir dviejų narių. Pirmininku deleguojamas Draugijos pirmininko pavaduotojas medžioklei, nariais - juridinio Draugijos nario, kurio veiklos teritorijoje yra šaudykla, pirmininkas (prezidentas) ir asmuo, atsakingas už šaudyklą. Komisijos pirmininkas atlieka ir vyriausiojo varžybų teisėjo pareigas. Komisija atlieka šias funkcijas:

-          nustato konkrečią varžybų dieną, patikslina (iki 25 % didina ar mažina) starto mokestį, parengia varžybų programą ir ją kartu su kita reikalinga informacija ne vėliau kaip prieš mėnesį išsiuntinėja juridiniams Draugijos nariams;

-          parenka ir samdo teisėjus, varžybas aptarnaujantį personalą;

-          organizuoja pasirengimą varžyboms (materialinį - techninį aprūpinimą, pereinamosios taurės, diplomų, medalių, prizų gamybą ar įsigijimą, šaudyklos paruošimą ir kt.);

-          organizuoja pačias varžybas (registruoja dalyvius, burtų traukimo tvarka nustato komandų dalyvavimo eiliškumą, varžybų atidarymo, uždarymo, apdovanojimų ceremonijas, atsako už saugumo technikos laikymąsi), o esant reikalui koreguoja jų eigą, veda varžyboms sunaudotų lėšų apskaitą, sudaro finansų balansą;

-          apie įvykusias varžybas atsiskaito Draugijos tarybai.

 

4. Rungtys

 

     Komandų eiliškumas nustatomas burtų keliu. Varžybos turi tris rungtis. Šaudoma į 25 skriejančius taikinius, „bėgantį šerną“ po 10 šūvių(į vieną ir į kitą puse po penkis),graižtvuotu šautuvu(kalibras ne mažesnis 222 Rem) 100 metru atstumu į „ožio taikinį“, stovint pasidėjus nuo vienakojės  „lazdos“penkis šuvius ir graižtvuotu šautuvu 100 metru atstumu į „tupinčios lapės taikinį) gulint penkis šūvius. Rezultatai skaičiuojami iš 100 galimų taškų. Šaudant į skriejančius taikinius, į kiekvieną taikinį galimi du šūviai. Pataikymas - 4 taškai (Maksimalus taškų skaičius –100 taškų). Šaudant į „bėgantį šerną“ taškai tik sumuojami (Maksimalus taškų skaičius-100 taškų).

   Šaudant graižtvuotu šautuvu taškai tik sumuojami (Maksimalus taškų skaičius - 100 taškų). Dalyviai,  nesilaikantys šių reikalavimų, šalinami iš varžybų, o startinis mokestis jiems negrąžinamas.

   Draugijos taryba pasilieka teisę keisti rungtis, ir apie tai pranešti varžybų dalyviams - juridiniams asmenims ne vėliau kaip prieš du mėnesius.

 

 

5. Nugalėtojų nustatymas

 

     Komanda nugalėtoja nustatoma susumavus visų komandos narių taškus visose rungtyse. Asmeninėje įskaitoje absoliutus nugalėtojas nustatomas susumavus visų rungčių rezultatus. Asmeninėje įskaitoje surinkusieji vienodą skaičių taškų šaudo papildomai į skriejančius taikinius iki pirmojo nepataikymo, o į judantį taikinį - po du šūvius – vienas iš kairės judantis taikinys, kitas iš dešinės. Jeigu komandos, surenka vienodą taškų skaičių – komandos atstovas šaudo į skriejančius taikinius iki pirmojo nepataikymo.

 

6. Apdovanojimas

 

     Komanda nugalėtoja apdovanojama pereinamuoju prizu (Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos „Medžioklės rago“ taure) ir diplomu, o jos nariai – atminimo medaliais. Komandos, užėmusios II ir III vietas, apdovanojamos diplomais, o jų nariai – atminimo medaliais. Dalyviai, asmeninėse varžybose užėmę I-III vietas ir atskirų rungčių nugalėtojai, apdovanojami diplomais ir atminimo medaliais. Diplomais gali būti apdovanojami varžybų dalyviai, užėmę IV-VI vietas. Jeigu priziniame fonde pakanka lėšų arba atsiranda rėmėjų, asmeninėmis dovanomis gali būti apdovanojami ir varžybų prizininkai.

 

7. Teisėjavimas

 

     Varžybų teisėjus samdo techninis varžybų organizatorius. Jų darbą organizuoja vyriausiasis teisėjas. Visi ginčai sprendžiami Medžioklinio šaudymo federacijos  nuostatuose nustatyta tvarka.

 

8. Paraiškos, starto mokestis ir aprūpinimas šaudmenimis

 

     Paraiškas varžybų organizacinei komisijai arba jos nurodytam asmeniui dėl dalyvavimo varžybose Draugijos juridiniai asmenys pateikia ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki varžybų atidarymo dienos. Minimalus komandos starto  mokestis - 150 Lt (šios komisijos sprendimu gali būti padidintas arba sumažintas iki 25 %). Starto mokestį Draugijos juridiniai asmenys, suformavę komandą ar komandas, sumoka pavedimu ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki varžybų atidarymo dienos. Dalyviai šaudmenimis apsirūpina patys ir varžosi su savo turimais šautuvais.

 

9. Kitos sąlygos

 

     Atsiradus konkrečioms nenumatytoms aplinkybėms varžybų organizatoriai ir teisėjai gali koreguoti varžybų programą ir eigą. Jie turi teisę pašalinti iš varžybų apsvaigusius nuo alkoholio ar kitų svaiginamųjų, narkotinių medžiagų varžybų dalyvius, negrąžinat jiems startinio mokesčio.